• Start
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Organisatie

Ruitersporcentrum Breda
Overakkerstraat 372
4834 XR Breda

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rideandrunbreda.nl

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: Het door Paardensportvereniging Breda en Ruitersportcentrum Breda evenement Ride & Run Breda dat wordt georganiseerd door een paardensportaanbieder aangesloten bij de KNHS of FNRS.
  2. Deelnemer: de persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Paard/Pony: Het dier waarmee de deelnemer deelneemt aan Ride & Run.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  5. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

 1. Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden geeft (de wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden. Na de inschrijving ontvangt de aanvrager een orderbevestiging. De deelname is pas definitief na ontvangst van deelnamebevestiging en betaling.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.
 3. Deelname aan Ride & Run is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Tot en met de leeftijd van 14 jaar is de deelnemer te paard verplicht om deel te nemen onder begeleiding van een volwassene.
 4. Het paard of pony van de deelnemer heeft een minimumleeftijd van 4 jaar per 1 januari van het jaar waarin het Evenement plaatsvind. Paarden dienen steeds te zijn geënt volgens de reglementen van de KNHS. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door middel van het paardenpaspoort.
 5. Het paard dient gedurende de gehele wedstrijd ‘fit to continue’ te zijn. Dit betekent dat het in staat moet zijn om in goede gezondheid verder te gaan. De Organisator behoudt zich het recht op aanwijzing van de aanwezige veterinair een paard om redenen van dierenwelzijn van het evenement uit te sluiten.
 6. Deelnemers kunnen zich inschrijven in een recreatieklasse. In de recreatieklasse is een toezichthoudende veterinair aanwezig die bevoegd is een paard om redenen van dierenwelzijn van het evenement uit te sluiten. De veterinair is bevoegd op basis van controle een paard van de wedstrijd uit te sluiten. In het geval van uitsluiting worden gegevens niet opgenomen in de uitslagenlijst.
 7. De hoeven van de paarden moeten goed verzorgd zijn en eventueel voorzien zijn van deugdelijk beslag.
 8. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 9. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 10. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 11. Wanneer de deelnemer zonder afmelding niet is komen opdagen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 12. De startlijsten worden uiterlijk een week voor het evenement bekend gemaakt. De deelnemer kan na plaatsing hiervan geen aanspraak maken op de starttijd. De deelnemer is verplicht om op tijd, die is aangegeven naar de deelnemers, aanwezig te zijn.
 13. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.
 14. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten.
 15. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3: Stalling

 1. Indien Deelnemer gebruik maakt van de mogelijkheid tot stalling geldt dat de ingebruikname van de stallen moet plaatsvinden op de tijden zoals deze worden doorgegeven door de Organisator.
 2. Bij de ingebruikname dienen de door of namens de Organisator gegeven instructies te worden gevolgd.
 3. Als de overeenkomst is geëindigd dient de deelnemer het terrein te verlaten met medeneming van zijn eigendommen.
 4. Eventuele na gebruik achtergebleven zaken worden voor rekening van de betreffende deelnemer verwijderd. Eventuele kosten voor herstel van de stal worden in rekening gebracht.
 5. Indien een paard tijdens het verblijf op de locatie van Ride & Run verzorging of behandeling nodig heeft en de eigenaar heeft niet reeds een dierenarts en/of hoefsmid ingeschakeld, dan is de Organisator gerechtigd de hulp van de dierenarts en/of hoefsmid in te roepen. Of er sprake is van een acute behandelingssituatie is bij onduidelijkheid en/of discussie uiteindelijk ter beoordeling van de Organisator. De kosten van veterinaire verzorging of behandeling worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de deelnemer.
 6. Paarden die op de locatie verblijven waar het Evenement plaatsvindt, staan daar voor rekening en risico van de betreffende paardeneigenaar.

Artikel 4: Trailers en overige vervoermiddelen

 1. Trailers en overige vervoermiddelen worden uitsluitend geparkeerd op de plaats die de Organisator daarvoor aanwijst.
 2. Trailers en overige vervoersmiddelen die op de locatie van het Evenement verblijven, staan daar voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.
 3. De Deelnemer dient zelf voor verzekering te zorgen, alsmede voor passende maatregelen om schade dan wel diefstal te voorkomen.

Artikel 5: Gedragsregels

 1. De Deelnemer en bezoekers e.d. zijn verplicht de door de Organisator gegeven gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Personen die zich niet houden aan de aanwijzingen en wel zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen per direct worden uitgesloten voor de rest van het Evenement. Er is geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
 2. Aanwijzingen van medewerkers van de Organisator en verkeersregelaars dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 3. Iedere deelnemer dient ruim gelegenheid te geven tot inhalen. Een deelnemer haalt mededeelnemers en/of andere personen (al dan niet te paard) met een gepaste snelheid na ‘aanroepen’ in. Tegenliggers dienen eveneens met gepaste snelheid gepasseerd te worden.
 4. Wandelaars, fietsers of andere gebruikers van de route dienen in stap en na “aanroepen” ingehaald te worden.
 5. Honden zijn welkom op het terrein, mits aangelijnd. Honden zijn niet welkom in het parcours.
 6. Gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 7. De Organisator heeft het recht om een deelnemer die handelt in strijd met bepalingen uit deze voorwaarden de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
 8. Met uitzondering van de plekken die daartoe expliciet zijn aangewezen, geldt er voor het gehele terrein een rookverbod.

Artikel 6: Veiligheidscap , harnachement en hulpmiddelen

 1. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en het dragen van voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
 2. Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend zadel en hoofdstel met of zonder bit (geen halster).
 3. Alle bitten dienen goed te passen, glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe randen.
 4. Het gebruik van oogkleppen is niet toegestaan.
 5. Als hulpteugel is uitsluitend een glijdende martingaal met ringen en zonder enige beperkende werking toegestaan.
 6. Indien gebruik wordt gemaakt van een martingaal en de teugels door middel van een gesp aan het bit zijn bevestigd, moeten de teugels van dwarsstaafjes zijn voorzien
 7. Scherpe sporen zoals beitelsporen, sporen met vastzittende wieltjes of met wieltjes van een grove diameter en/of tanding (zogenaamde cowboysporen) zijn niet toegestaan.
 8. Voor ponydeelnemers zijn sporen met wieltjes, of sporen langer dan 30 mm, of met een diameter smaller dan 5 mm niet toegestaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen dient, alvorens wordt deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Deelnemers dienen voorafgaande aan de registratie van hun inschrijving de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.
 4. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of Paard/Pony aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 6. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, van zichzelf en zijn paard, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich en zijn paard door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer en het paard dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 8. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weersomstandigheden, mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen, foutieve route aanwijzingen, falend tijdmetingsysteem, verdwenen materialen, ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden, gevolgen voor deelname aan activiteiten van welke aard dan ook.
 9. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Organisator.
 10. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 8: Route en uitslagen

 1. De Organisatie markeert de route, waarbij minimaal elke kilometer in de route een afstandsaanduiding staat.
 2. De startvolgorde wordt vooraf door de Organisatie bepaald, als richtlijn wordt aangehouden 10 teams per 15 minuten.
 3. Het is voor een deelnemer verplicht de gehele route in de juiste richting te volbrengen. Bij afwijken van het parcours dient de fout hersteld te worden vanaf de plek waar van de route is afgeweken.
 4. De uitslag wordt berekend via een tijdsmetingsysteem. Winnaar is de deelnemer per categorie met de snelste tijd. De renner/mountainbiker bepaalt de tijd. De snelste renner/mountainbiker van het team is bepalend. Het gehele team dient binnen één minuut de finish te passeren.
 5. Bij een gelijke uitslag is er een ex aequo winnaar
 6. Publiek is toegestaan bij de door de Organisatie aangewezen ‘cheering point’. Het publiek dient deelnemers te allen tijde voorrang te verlenen.

Artikel 9: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 11: Annuleren

De Deelnemer kan deelname aan Ride & Run annuleren onder de volgende voorwaarden, tenzij anders vermeldt:

 • Tot vier weken voor de dag van het evenement volledige restitutie*
 • Tot twee weken voor het evenement 50 % restitutie* van het deelnamegeld
 • Annulering binnen twee weken voor het evenement geen restitutie
 • Overdragen van de deelname aan een andere deelnemer is mogelijk tot een week van te voren

*Bij het terugstorten van het restitutiebedrag worden €2,50 administratiekosten ingehouden.

Artikel 12: Bereikbaarheid

Vragen over het evenement? Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 13: Klachten

In geval dat een deelnemer een klacht heeft over het Evenement dient de deelnemer deze tijdens het Evenement te melden bij de organisator zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht indien mogelijk te verhelpen.

Slotopmerkingen

Ride & Run Breda wordt georganiseerd volgens het concept Bit. Desondanks is Bit geen organiserende partner in dit evenement en daarom ook uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Organisator.

Afdrukken

5 km ride & run

5 km ride & run

10 km ride & run

10 km ride & run

20 km ride & run

20 km ride & run

10 km ride & bike

10 km ride & bike

20 km ride & bike

20 km ride & bike

40 km ride & bike

40 km ride & bike